Počet návštev: 428604

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2018/2019

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre v zmysle zákonač. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje kritéria pre prijatie na štúdium žiakov ZŠ do 1. ročníka študijných a učebných odborov  pre školský rok 2018/2019.

Termíny prijímacích skúšok

1. kolo prijímacích skúšok:  
 
 I. termín - 14. máj 2018 (pondelok)
II. termín - 17. máj 2018 (štvrtok)
 
2. kolo prijímacích skúšok: 19. jún 2018 (utorok)
    (bude sa konať v prípade nenaplnenia počtu žiakov)
 

A) Študijné odbory:

2411 K mechanik nastavovač

2413 K mechanik strojov a zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

2679 K mechanik mechatronik

2697 K mechanik elektrotechnik

Kritéria pre prijatie
 
1. Kritéria pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

2. Kritéria pre prijatie uchádzačov na základe vykonania prijímacej skúšky

Uchádzač o štúdium absolvuje prijímaciu skúšku v uvedenom termíne. Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou z predmetov slovenský jazyk a literatúra a z matematiky. Čistý čas na vypracovanie písomnej skúšky z každého uvedeného predmetu je 60 minút.

3. V prípade, že sa uchádzač prihlási na obidva termíny prijímacích skúšok, škola mu akceptuje úspešnejší z dosiahnutých výsledkov, čo sa týka počtu bodov.

4. Uchádzači budú prijímaní na základe nasledovných kritérií:

  • Za písomnú skúšku z každého uvedeného predmetu môže uchádzač získať maximálne 30 bodov.  Uchádzač vykonal skúšku úspešne, ak dosiahol z písomnej skúšky z každého profilového predmetu najmenej 10 bodov.
  • Žiak nevykonal prijímacie skúšky úspešne, ak z niektorej písomnej skúšky profilového predmetu dosiahol menej ako 10 bodov.
 

5. Bodové hodnotenie úspešnosti uchádzača v MONITOR-e (slovenský jazyk a literatúra, matematika): maximálne 10 bodov za každý predmet:

Úspešnosť (%)

od

100

89

79

69

59

49

39

29

19

9

do

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Počet bodov za jeden predmet

10

9

8

7

6

5

4

3

2

0

 
6.  Bodové hodnotenie priemerného prospechu uchádzača za  8. ročník a  1. polrok  9. ročníka základnej školy:
 

Priemer

od

1,00

1,51

2,01

2,51

3,01

do

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Počet bodov za priemerný prospech

10

8

6

4

2

 
Do priemerného prospechu sa započítava prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie výsledky je 10. Uchádzač, ktorý mal na polročnom vysvedčení v 9. ročníku známku „nedostatočný aspoň z jedného z profilových predmetov, sa odráta 5, resp. 10 bodov z celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní pre prijatie na školu.
 

7. Bodové hodnotenie výsledkov v súťažiach a olympiádach súvisiacich so zvoleným študijným odborom počas štúdia 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka základnej školy – maximálne 10 bodov:

Kolo súťaže/Umiestnenie

1. miesto

2. miesto

3. miesto

úspešný

riešiteľ

celoslovenské, krajské

6

5

4

3

okresné

4

3

2

1

 
Podmienky pre prijatie:
 

1. Uchádzač môže byť prijatý na štúdium, ak: 

a) úspešne vykonal prijímacie skúšky z oboch profilových predmetov,

b) dosiahol minimálne 30 bodov z celkového počtu 100 bodov podľa kritérií.

Uchádzačovi, ktorý mal na polročnom vysvedčení  v 9. ročníku známku „nedostatočný“ aspoň z jedného z profilových predmetov, sa odráta 5, resp. 10 bodov z  celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní pre prijatie na školu.

2. Uchádzačovi, ktorý bol na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku klasifikovaný zníženou známkou zo správania sa odráta  za každý stupeň zníženia o 5 bodov z celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní pre prijatie na školu.

 

3. Pri rovnosti počtu bodov bude uprednostnený uchádzač s potvrdením o zníženej pracovnej schopnosti (ZPS), pričom  ZPS nesmie byť v rozpore s požiadavkami daného študijného odboru.

Pri opätovnej rovnosti počtu bodov bude uprednostnený uchádzač s lepšími  výsledkami v MONITOR-e z matematiky a následne v MONITOR-e zo slovenského jazyka a literatúry.

Pri ďalšej rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším priemerným prospechom dosiahnutým na polročnom vysvedčení  v 9. ročníku štúdia na základnej škole.

4.  Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného lekára.

5. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške písomné vyjadrenie a odporúčanie odborníka z centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, v ktorých bude potvrdená spôsobilosť študovať zvolený odbor.

6. V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu zákonným zástupcom prijatého uchádzača, bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe poradia podľa počtu dosiahnutých bodov.

7.  Ak uchádzač nebol prijatý pre nedostatok miesta, môže požiadať o zmenu odboru do učebného odboru, v ktorom je voľné miesto.

8. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Žiak pri nástupe do 1. ročníka SŠ predloží vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ.

B) Učebné odbory :

2432 H puškár

2433 H obrábač kovov

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov

6475 H technicko-administratívny pracovník

Kritéria pre prijatie

1. Písomné prijímacie skúšky sa nekonajú.

2. Zdravotná spôsobilosť.

3. Pohovor so žiakom ohľadom jeho záujmu o zvolený odbor.

Podmienky pre prijatie

1. V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je možné prijať, poradie uchádzačov sa zostaví podľa prospechu dosiahnutého na konci 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka a výsledkov celoplošného testovania deviatakov.  

Bodové hodnotenie priemerného prospechu uchádzača za  8. ročník a 1. polrok 9. ročníka   základnej školy:

Priemer

od

1,00

2,01

2,51

3,01

3,51

do

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Počet bodov za priemerný prospech

10

8

6

4

2

 
2. Prednostne budú  prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS), pričom ZPS nesmie byť v rozpore s požiadavkami daného učebného odboru.
 
Riaditeľka školy zašle zákonnému zástupcovi uvedenému v prihláške rozhodnutie o prijatí, ktorého súčasťou je pozvánka na zápis na štúdium s uvedením termínu, miesta a spôsobu zápisu. Ak sa prijatý uchádzač v uvedenom termíne nezapíše na štúdium a svoju neúčasť na zápise vopred neospravedlní, bude toto riaditeľka školy považovať za nezáujem o štúdium a vydané rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným.
 

V Nitre dňa 17. 1. 2018

Ing. Oľga Hodálová          
             riaditeľka                  

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Sobota 15. 12. 2018

Fotogaléria