Počet návštev: 404903

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Analytická chémia ACH
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná chémia APC
Automatické riadenie AUR
Automatické riadenie AUR
Automatizácia AUT
Automatizácia obrábacích strojov AZA
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automobily a príslušenstvo AUP
Biológia BIO
Biotechnológia BIT
Cvičenia z fyziky CFY
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z technológie CTC
Cvičenia z výpočtovej techniky CVT
Číslicová technika CIS
Číslicovo riadené obrábacie stroje CRS
Dejepis DEJ
Dejiny umeleckoremeselnej práce DUP
Dejiny umenia DEU
Dejiny umenia a remesla DUR
Diagnostika a opravárenstvo DGO
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenie v cvičnej firme ECF
Ekonomika EKO
Ekonomika EKON stara
Ekonomika a organizácia EOR
Elektrické merania ELR
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronické a elektrické zariadenia motorových vozidiel EMV
Elektronické zariadenia ELZ
Elektronika ELE
Elektronika spotrebnej techniky ESH
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické materiály EMT
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnológia ELG
Etická výchova ETV
Financie FIN
Fotografovanie FOT
Fyzika FYZ
Fyzikálna chémia FZI
Grafické systémy v automatizačnej technike GAT
Grafické systémy v spotrebnej technike GST
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Chémia CHE
Chemické procesy CEM
Informatika INF
Kontrola a meranie súčiastok a zbraní KMS
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konzervovanie KON
Kreslenie rytín KSL
Laboratórne cvičenie LAB
Makromolekulové látky MML
Manažment a marketing MMR
Marketing MKT
Marketing a manažment MRQ
Matematika MAT
Materiály MTE
Mechatronika MNK
Meracie systémy MES
Merania na elektronických zariadeniach MRZ
Merania v automatizačnej technike MZT
Merania v silnoprúdovej technike MRS
Mikropočítače MIK
Modelovanie MOD
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Navrhovanie NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná korešpondencia OBK
Odborná prax PRX
Odborná terminológia v anglickom jazyku OTA
Odborná terminológia v nemeckom jazyku OTN
Odborné kreslenie ODK
Odborné kreslenie a modelovanie OBO
Odborný výcvik OVY
Odevná výroba OEV
Odpadové hospodárstvo ODH
Ochrana zdravia OZV
Organizácia odevnej výroby ORG
Počítačová grafika POG
Počítačové siete PCI
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Programovanie PRO
Programovanie automatizačných zariadení GAZ
Programovanie CNC strojov PCM
Programovanie strojov a zariadení PGZ
Programové vybavenie počítačov SWW
Rádioelektronika RAD
Reštaurovanie RES
Riadiace systémy RIS
Rozvod elektrickej energie REE
Ruský jazyk RUJ
Ruský jazyk RUJ
Rytie a sekanie kovov RSK
Sloh a šperk SLP
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia KMM
Spotrebná technika SNI
Spracovanie polymérov SPL
Správanie SPR
Strelné zbrane STZ
Strelné zbrane a balistika SZB
Strojárska technológia STT
Strojárska výroba STV
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Súčiastky prístrojov SUP
Technická mechanika TNI
Technická príprava TPA
Technická príprava výroby TPV
Technické kreslenie TCK
Technické merania TIC
Technické meranie TMN
Technické vybavenie počítačov HWW
Technika administratívy TEA
Technológia TEC
Technológia montáže TMO
Technológia montáže a opráv TOO
Technológia obrábania TLB
Technológia životného prostredia TZM
Technologická dokumentácia TED
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Účtovníctvo UCT
Umeleckoremeselné práce URP
Umeleckoremeselné spracovanie dreva USR
Úvod do sveta práce USP
Výpočtová technika VYT
Výroba pažieb VPA
Výtvarná príprava VPR
Výtvarná výchova VYV
Využitie elektrickej energie VYU
Základy automatického riadenia ZRI
Základy ekológie ZEK
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy technickej mechaniky ZYT
Zdravotná telesná výchova ZRT
Životné prostredie ZIP

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria