• Oznámenie o 2. kole prijímacieho konania

     • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220 v Nitre bude realizovať 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest, ktorý sa uskutoční dňa 22.06.2021 pre školský rok 2021/2022.

      2. kolo prijímacieho konania sa bude realizovať pre nasledovné študijné odbory:

      Počet voľných miest:

      2411 K mechanik nastavovač - 9             

      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 12

      2679 K mechanik-mechatronik - 1                   

      2697 K mechanik elektrotechnik - 1

                                                            

      Prihlášky uchádzačov o štúdium v študijných odboroch je potrebné podať osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra alebo poštou na adresu: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra  v termíne  do 21. 06. 2021.

      Uchádzači o štúdium budú prijatí v zmysle platných kritérií, ktoré škola stanovila pre prijatie žiaka na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022.

      2. kolo prijímacieho konania sa bude realizovať pre nasledovné učebné odbory :

      Počet voľných miest: 

      2423 H      nástrojár - 3            

      2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - 6

      6475 H      technicko-administratívny pracovník - 8          

       

      Uchádzači, ktorí sa prihlásia do trojročných učebných odborov, budú prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle platných kritérií.

      Prihlášky uchádzačov o štúdium v učebných odboroch je potrebné podať osobne na sekretariáte Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra alebo poštou na adresu: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra      v termíne do 21. 06. 2021.

      Pre 2. kolo prijímacieho konania platia kritériá pre prijatie žiaka na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022, ktoré sú uvedené na tomto odkaze

       

                                                              Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

                                                    

     • Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia,

       

      zverejnili sme výsledky prijímacieho konania, ktoré sú chránené kódom uchádzača.  

       

       

      Zároveň  rozposielame rozhodnutia o prijatí, ktorých súčasťou je  „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“ tlačivo TU.... Po vyplnení nám prosím tlačivo zašlite  e-mailom na adresu: dsa.nr@dsakademien.sk alebo poštou na adresu školy: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra, prípadne osobne na uvedenú adresu – čo najskôr do 25.05.2021.

      V tomto prípade informujte školu, na ktorej máte druhú prihlášku, že na ňu Váš syn/Vaša dcéra nenastúpi z dôvodu urýchleného administratívneho spracovania pre obe školy.

      Ak ste sa rozhodli, že nenastúpite na našu školu, pošlite nám prosím „Záväzné potvrdenie o nenastúpení na štúdium“ tlačivo TU...  e-mailom na adresu: dsa.nr@dsakademien.sk alebo poštou na adresu školy: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra, prípadne osobne na uvedenú adresu – čo najskôr do 25.05.2021.

      Zároveň sa Vám touto cestou chceme poďakovať za Vašu ústretovosť vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu COVID-19.

       

                                       Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

       

     • Pozvánka na prijímacie skúšky

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA (SSOŠP DSA), Novozámocká 220 v Nitre      na základe prihlášok na štúdium v tunajšej škole

      pozýva

      žiakov 9. ročníkov základných škôl na prijímacie skúšky
      do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2021/2022,
      ktoré sa uskutočnia v dňoch :

      1. kolo 1. termín: 03. mája 2021
      1. kolo 2. termín: 10. mája 2021

      v SSOŠP DSA, Novozámocká 220, Nitra (autobus č. 12, 14, 22).

      Žiadame žiakov, aby sa do školy dostavili do 9.00 hod.

      V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok z dôvodu karantény, jeho zákonný zástupca ho písomne ospravedlní čestným vyhlásením, v ktorom uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. Uvedené čestné vyhlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je v úzkom kontakte so žiakom v karanténe.

      Po skončení karantény žiak doloží potvrdenie od pediatra o ukončení karantény, ktoré odovzdá riaditeľovi školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       

      Ing. Oľga Hodálová

      riaditeľka

       

      Čestné vyhlásenie - tlačivo TU...

     • Obnovenie vyučovania s účinnosťou od 26. 04. 2021

     • Súkromná stredná odborná škola Polytechnická DSA, Nitra od pondelka, 26. 04. 2021, obnovuje prezenčnú výučbu pre všetkých žiakov dennej formy štúdia.

       

      Každý žiak je povinný mať v priestoroch a areáli školy prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom FFP2.

       

      Podmienky vstupu žiakov do priestorov školy sú nasledovné:

       

      1. Žiaci, ktorí už dosiahli vek 18 rokov

      • odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO 10A – vyplňuje ho žiak),
      • preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      2. Žiaci, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov

      • odovzdajú pri vstupe do školy vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie (TLAČIVO 8A – vyplňuje ho zákonný zástupca žiaka),
      • preukážu sa pri vstupe do školy potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o negatívnom výsledku RTPCR testu nie staršieho ako 7 dní ALEBO potvrdením o prekonaní ochorenia COVID19 za posledných 180 dní ALEBO potvrdením o zdravotnom stave, ktorý neumožňuje vykonanie testu.

       

      Odporúčame žiakom a zákonným zástupcom absolvovať test vždy v rámci víkendu s tým cieľom, aby následne plnilo potvrdenie o negatívnom výsledku tohto testu ako aj vyplnené a podpísané tlačivo svoj účel v celom najbližšom pracovnom týždni.

       

      Nástup na školský internát

      Od 26. 4. 2021 sa majú možnosť žiaci ubytovať na školskom internáte od 8.00 hod. Školský internát je otvorený pre žiakov všetkých ročníkov.

     • Zmena e-mailovej schránky

     • Vážení rodičia a žiaci,

      z dôvodu ukončenia poskytovania služieb elektronickej pošty/schránky zo strany spol. Slovak Telekom, a.s. od 31.12.2020 (https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty) si Vás dovoľujeme informovať o zmene a zriadení novej e-mailovej schránky pre Súkromnú strednú odbornú školu polytechnickú DSA, Novozámocká 220, Nitra.

      Nová e-mailová adresa je s účinnosťou od 01.12.2020: dsa.nr@dsakademien.sk

      Prosíme Vás preto, aby ste všetky e-mailove správy od 01.12.2020 zasielali na dsa.nr@dsakademien.sk

      Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste zmenu e-mailovej adresy realizovali aj vo Vašich registroch, systémoch a adresároch.

      Za pochopenie Vám ďakujeme.

       

                                                                             Ing. Oľga Hodálová

                                                                                     riaditeľka

       

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch  30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • Krajské kolo súťaže Festivalu vedy a techniky - AMAVET

     • Dňa 23.10. 2020 sa naši žiaci 4. ročníka študijného odboru mechanik elektrotechnik Dominik Trsťan a Daniel Trsťan zúčastnili online krajského kola súťaže Festivalu vedy a techniky - AMAVET.  Do súťaže sa zapojili s projektom, ktorý nazvali „Mikrokontrolér Arduino v priemysle 4.0.“ Aj napriek veľkej konkurencií z Nitrianskeho a Žilinského kraja sa naši žiaci umiestnili na krásnom  3. mieste.

      Gratulujeme a srdečne blahoželáme.

     • Oznam!!!

     • Vážení rodičia a žiaci,

       

      na základe opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a  po rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 sa s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.  Tento spôsob vyučovania je pre žiakov povinný - prihliada sa počas neho na účasť žiaka na dištančnom vzdelávaní, žiaci sa hodnotia ako na bežných vyučovacích hodinách.

                                                                     Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

     • Oznam!!!

     • Vážení rodičia,

       

      v zmysle Manuálu pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, je škola v oranžovej fáze.

      Preto si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu v našom spoločnom záujme čo najúčinnejšej ochrany zdravia Vašich detí a rodín.

      Od 09. októbra  2020 sa mení forma vyučovania z prezenčnej na e-learningovú. Výchovno-vzdelávací proces organizujeme aj v takejto mimoriadnej situácii, čím chceme zabezpečiť, aby sa žiaci zdržiavali v domácom prostredí a nezdružovali sa v kolektívoch, o čo aj Vás touto cestou prosíme.

      Počas uzatvorenia školy je zabezpečený vyučovací režim prostredníctvom aplikácie Edupage, Skype, Teams, e-mailov a dostupných médií. Tento náhradný režim vyučovania ako aj účasť žiakov, budú zo strany školy hodnotené.

      Upozornite preto svoje deti, že vyučovanie on-line beží podľa platného rozvrhu hodín.  Je preto nevyhnutné, aby boli žiaci v takejto forme aktívne prítomní na vyučovaní prostredníctvom internetu, počítača alebo inou dostupnou formou.

      Sledujte, prosím,  aj naďalej webovú stránku školy, kde Vám budeme poskytovať vždy aktuálne informácie v prípade akýchkoľvek zmien.

      Za vzájomnú spoluprácu ďakujeme.

       

                                             Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka

     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra  oznamuje rodičom a žiakom školy, že v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie COVID-19 sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 dňa 02.09.2020 v zmysle nasledovných pokynov:

      9.00 hod. – 9.45 hod.:

      triedy: III. PGMN, III.MMD, III. MEMM, III. ETO, IV. PGMN, IV. MSMN, IV. MEPG, IV. STET, V. STET -  v doprovode triednych učiteľov a MOV v určených triedach,

      10.00 hod. – 10.45 hod.:

      triedy: I. PGMN, I. MMME, I. MMD, I. TAEL, II. PG, II. MN, II. MEMM, II. MMD, II. ETO -  v doprovode triednych učiteľov a MOV v určených triedach.

      Do priestorov školy môžu vstúpiť iba žiaci príslušných tried v zmysle uvedených časových intervalov.

      Počas otvorenia školského roka 2020/2021, ako aj v nasledujúcich dňoch žiadame všetkých žiakov, prípadne rodičov  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia počas teoretického vyučovania i počas odborného výcviku (dezinfekcia rúk, ochranné rúško alebo iné vhodné prekrytie horných dýchacích ciest).

      Prosíme všetkých zákonných zástupcov žiakov/plnoletých žiakov, aby priniesli vytlačený a vyplnený Dotazník a vyhlásenie  nájdete TU…, ktorý predkladajú žiaci pri prvom nástupe do strednej školy. 

      Pokiaľ nemáte možnosť  tlačivo si vytlačiť bude k dispozícii od 31.augusta 2020 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. (vo vstupnej chodbe školy). Bez uvedeného tlačiva nebude možný nástup žiaka na vyučovanie.

     • Súťaž pre fanúšikov Minecraftu

     • Súťaž pre fanúšikov Minecraftu – vymodelujte v hre Minecraft akékoľvek technické zariadenie od robota po automobil.

      Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra vyhlasuje súťaž o najvernejší model akéhokoľvek technického zariadenia od robota po automobil, vytvorený v hre Minecraft.

      Na hranie počítačových hier existujú rôzne názory, rozhodne však existujú aj hry, ktoré nie sú len bezduchou stratou času, ale dá sa pri nich aj vzdelávať, rozvíjať fantáziu a učiť sa spolupracovať.
      Jednou z takých je počítačová hra Minecraft, fenomén najmladšej generácie. Hráčom poskytuje otvorené prostredie s veľkým množstvom herných možností, napríklad postaviť si vlastné obydlie, pestovať rastliny, chovať zvieratá a pod. Je vhodná už pre deti od 7 rokov.

      NAJLEPŠÍ MODEL VYHRÁVA 100 € s možnosťou aj praxe v najlepších firmách v regióne!

      Autor najlepšieho modelu získa ako odmenu voucher 100 € na nákup hier v ProGamingShop.sk. Ak je súťažiaci študentom školy, alebo si do 15. septembra podá prihlášku, môže v rámci systému duálneho vzdelávania takýmto spôsobom získať aj prax v prestížnych  firmách ako sú Jaguar Land Rover, s. r. o., Fanuc Slovakia, s. r. o., Sodecia Matador, a. s., Muehlbauer Technologies, s. r. o., Marel Food System, s. r. o., Jasplastik, s. r. o.  a iné.

      Sme moderná škola zameraná na priemysel 4.0, a preto touto cestou hľadáme talentované deti schopné uvažovať technicky, kreatívne a samostatne. Počas štúdia na  našej škole sa žiaci  postupne naučia ovládať kolaboratívne a priemyselné roboty, programovať CNC stroje a zariadenia a PLC automatizačné prvky, prípadne si vytlačiť  vlastný model automobilu na 3D tlačiarni.

      PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

      1. Vyberte si akékoľvek technické zariadenie od robota po automobil, ktorý chcete modelovať, a odfoťte ho/stiahnite obrázok.
      2. Vymodelujte v hre Minecraft akékoľvek technické zariadenie od robota po automobil  (veľkosť modelu je ľubovoľná)
      3. Urobte niekoľko printscreenov.
      4. Na email dsa.nr@dsakademien.sk pošlite fotku zariadenia, ktoré slúžilo ako predloha.
      5. Na email pošlite printscreeny modelu z hry Minecraft.
      6. Máte čas do 15. septembra 2020!