• Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra
   Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť CNC technológií
   Novozámocká 220, 949 05  Nitra

   príjme do svojho kolektívu pedagogického zamestnanca  na pozíciu:

   « majster odbornej výchovy pre odbor elektrotechnika

   Kvalifikačné požiadavky
   • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa alebo stredoškolské príslušného smeru
   • doplňujúce pedagogické vzdelanie


   Ďalšie požadované predpoklady  pre voľné  pracovné pozície
   •  bezúhonnosť
   • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
   • zdravotná spôsobilosť


   Požadované doklady
   •  profesijný štruktúrovaný životopis
   •  doklady o vzdelaní (overené kópie )
   •  doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
   •  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti  - nie staršie ako tri mesiace

   Vaša pracovná budúcnosť si zaslúži len to najlepšie a my ponúkame:
   •  príjemné pracovné prostredie
   •  nadštandardné  finančné ohodnotenie
   •  spolupráca s firmou Jaguar Land Rover a širokým portfóliom ďalších organizácií a firiem    
   •  priestor pre váš  ďalší profesionálny a osobnostný  rozvoj 
   •  v prípade potreby možnosť ubytovania v školskom internáte
   •  možnosti relaxácie aj s rodinou v rekreačnom zariadení zriaďovateľa školy

   Ak máte záujem zaradiť sa medzi kvalitný pedagogický tím, svoje žiadosti zasielajte na hore uvedenú adresu.

   Kontaktné údaje: 
   Korešpondenčná adresa:
   Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05  Nitra


   E-mail: dsa.nr@dsakademien.sk                                          Tel. číslo: 0911 345 218