• Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium

    v školskom roku 2021/2022

     

    ´     Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a vyhláškou  MŠVVaŠ SR  č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov  a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje kritéria pre prijatie  na štúdium žiakov ZŠ   do 1. ročníka študijných a učebných odborov  pre školský rok 2021/2022.

    Na základe zložitej epidemiologickej situácie sa kritériá prijatia budú aktualizovať v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     

     

    1.   Študijné odbory:

     

                2411 K mechanik nastavovač

                2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

                2679 K mechanik mechatronik      

                2697 K mechanik elektrotechnik

     

     

    I. Termíny prijímacích skúšok:

    1. kolo prijímacích skúšok      I. termín       3. máj   2021 (pondelok)

                                             II. termín      10. máj 2021 (pondelok)

     2. kolo prijímacích skúšok                           22. jún 2021 (utorok)

        (bude sa konať v prípade nenaplnenia počtu žiakov)

               

    II. Forma prijímacích skúšok

     

    Pre všetky študijné odbory sa v uvedenom termíne  budú konať písomné prijímacie skúšky z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Čistý čas na vypracovanie písomnej skúšky z každého uvedeného predmetu je 60 minút. Rozsah učiva prijímacích skúšok je vymedzený Štátnym vzdelávacím programom pre druhý stupeň základných škôl  daných predmetov.

     

     

    III. KRITÉRIA PRE PRIJATIE

     

    Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné vykonanie prijímacích skúšok z oboch predmetov.

    Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, budú prijatí v poradí podľa umiestnenia vo výsledkovej listine. Poradie žiaka bude určovať celkový počet  bodov, ktorý žiak dosiahol sčítaním bodov za:

     

     

    1. prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra,
    2. z bodového hodnotenia prospechu za 2. polrok 8. ročník  (v prípade slovného hodnotenia niektorého z predmetov  za 1. polrok 8. ročníka) a súčasne aj za 1. polrok 9. ročníka  základnej školy,
    3. za umiestnenia v súťažiach a olympiádach súvisiacich so zvoleným    študijným odborom počas štúdia 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka základnej školy,
    4. preukázateľný zvýšený záujem žiaka o štúdium technických odborov.

     

     

    1. Bodové hodnotenie prijímacích pohovorov

     

    • Za písomnú skúšku z každého uvedeného predmetu môže uchádzač získať maximálne    30 bodov.  Uchádzač vykonal skúšku úspešne, ak dosiahol z písomnej skúšky z každého profilového predmetu najmenej  8 bodov.
    • Žiak nevykonal prijímacie skúšky úspešne, ak z niektorej písomnej skúšky profilového predmetu dosiahol menej ako 8  bodov.
    • V prípade, že sa uchádzač prihlási na obidva termíny prijímacích skúšok, škola mu akceptuje úspešnejší z dosiahnutých výsledkov, čo sa týka počtu bodov.

     

     

    2. Bodové hodnotenie priemerného prospechu uchádzača za  2. polrok 8. ročníka  (v prípade slovného hodnotenia niektorého z predmetov  za 1. polrok 8. ročníka) a súčasne  aj  za 1. polrok  9. ročníka základnej školy:                    

     

    Priemer

    od

    1,00

    1,51

    2,01

    2,51

    3,01

    do

    1,50

    2,00

    2,50

    3,00

    3,50

    Počet bodov za priemerný prospech

    10

    8

    6

    4

    2

     

    Do priemerného prospechu sa započítava prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Maximálny počet bodov za výchovno-vzdelávacie výsledky je 10 za jedno klasifikačné obdobie, spolu 20 bodov.

     

    3. Bodové hodnotenie výsledkov v súťažiach a olympiádach súvisiacich so zvoleným študijným odborom počas štúdia 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka základnej školy:

     

    Kolo súťaže/Umiestnenie

    1. miesto

    2. miesto

    3. miesto

    úspešný

    riešiteľ

    celoslovenské, krajské

    10

    9

    8

    7

    okresné

    10

    9

    8

    7

     

    4. Bodové hodnotenie za zvýšený záujem uchádzača o štúdium technických odborov. Za zvýšený záujem sa považuje:

     

    1. preukázaná účasť na technických súťažiach a v  technických krúžkoch (napr. Amavet, 4x4 Land Rover, RoboLab, atď.),
    2. podanie  prihlášky na dva študijné odbory na SSOŠ polytechnickej DSA, Nitra

     

       Za splnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených kritérií sa započíta do celkového hodnotenia 20  bodov.

     

     

    Ďalšie podmienky prijímacieho konania

     

    1. Uchádzačovi, ktorý bol na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku klasifikovaný zníženou známkou zo správania sa odráta  za každý stupeň zníženia  5 bodov z celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní pre prijatie na školu.
    2. Pri rovnosti počtu bodov bude uprednostnený uchádzač s potvrdením o zníženej pracovnej schopnosti (ZPS), pričom  ZPS nesmie byť v rozpore s požiadavkami daného študijného odboru. 
     Pri ďalšej rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším priemerným prospechom dosiahnutým na polročnom vysvedčení  v 9. ročníku štúdia na základnej škole.
    3. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade uchádzača so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného lekára.
    4. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške poslednú správu z diagnostického vyšetrenia (špeciálno-pedagogického alebo psychologického) z centra špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
    5. V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu zákonným zástupcom prijatého uchádzača, bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe poradia podľa počtu dosiahnutých bodov.
    6. Ak uchádzač nebol prijatý pre neúspešnosť pri prijímacích skúškach do študijného odboru, môže požiadať o zmenu do učebného odboru, v ktorom je voľné miesto.
    7. Ak uchádzač nebol prijatý pre nedostatok miesta v danom študijnom odbore, môže požiadať o zmenu študijného odboru, v ktorom je ešte voľné miesto.
    8. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Žiak pri nástupe do 1. ročníka SŠ predloží vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ.
    9. Podmienky prijatia uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania

    Podľa § 63 odsek 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) uchádzač do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Podľa § 17 ods. 2) zákona č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie, a s ktorým má SSOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
     

    B) Učebné odbory :

                2423 H      nástrojár

                2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

                6475 H      technicko-administratívny pracovník

               

     

    KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE

    1. Písomné prijímacie skúšky sa nekonajú.

    2. Zdravotná spôsobilosť.

    3. Pohovor so žiakom ohľadom jeho záujmu o zvolený odbor.

     

     

    Podmienky pre prijatie:

    1. V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je možné prijať, poradie uchádzačov sa zostaví podľa prospechu dosiahnutého na konci 8. ročníka ( v prípade slovného hodnotenia  podľa prospechu 1. polroku  8. ročníka) a  1. polroku 9. ročníka.

     

     Bodové hodnotenie priemerného prospechu uchádzača za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka základnej školy:                                   

     

    Priemer

    od

    1,00

    2,01

    2,51

    3,01

    3,51

    do

    2,00

    2,50

    3,00

    3,50

    4,00

    Počet  bodov za priemerný prospech

    10

    8

    6

    4

    2

     

    1. Prednostne budú  prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS), pričom ZPS nesmie byť v rozpore s požiadavkami daného učebného odboru.

     

     

    Riaditeľka školy zašle zákonnému zástupcovi uvedenému v prihláške rozhodnutie o prijatí, ktorého súčasťou je pozvánka na zápis na štúdium s uvedením termínu, miesta a spôsobu zápisu. Ak sa prijatý uchádzač v uvedenom termíne nezapíše na štúdium a svoju neúčasť na zápise vopred neospravedlní, bude toto riaditeľka školy považovať za nezáujem o štúdium a vydané rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným.

      

               

    Nitra dňa   23.02. 2021                                                            

                

     

     

     Ing. Oľga Hodálová

       riaditeľka