•  

                         

     

    Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

     

    realizuje v čase 09/2020 – 02/2023

    dopytovo-orientovaný projekt

    „Prepojenie teórie s praxou- vzdelávanie 4.0“

     

    Miesto realizácie: Nitriansky kraj, Nitra

    Program: Operačný program Ľudské zdroje

     

    Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

     

    Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom „Mimoškolská činnosť“, jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“ a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi“.

     

     

    Celkové oprávnené výdavky projektu:

    290 555,92  EUR

    Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje:

    276 028,12 EUR (95% celkových oprávnených výdavkov projektu)

    Vlastné spolufinancovanie:

    14 527,80 EUR (5% celkových oprávnených výdavkov projektu)

     

     

    Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

    Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)        

     

    Tento projekt je podporený z ESF (www.esf.gov.sk).