• Výchovný poradca

    PaedDr. Eva Štreérová

     eva.streerova@gmail.com

    Miestnosť:  kabinet č. 26

    Konzultačné hodiny:

    -    párny týždeň      pondelok  11,50 - 14,00

    -    nepárny týždeň  pondelok    7,50 -  10,20

    -    individuálne po vyučovaní podľa predchádzajúcej dohody

    Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu:

     • Zabezpečovať komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť o žiakov
     • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov
     • Spolupracovať s poradenskými a inými zariadeniami