• Študijné odbory

   • Štúdium študijných odborov trvá 4 roky a je určené pre chlapcov aj dievčatá. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a ukončenie 9. ročníka ZŠ.

     

     

    https://sospnitra.edupage.org/photos/skin/clipart/ifx592be528efd4d3a8_6186469686_8413969a19_b.jpg

     

    Mechanik nastavovač (2411 K)

    Absolvent je schopný nastavovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať obrábacie stroje. Ovláda technologické postupy v strojovom obrábaní kovov. CNC stroje dokáže nastavovať i obsluhovať a pozná základy programovania týchto strojov.

     

    Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (2426 K)

    Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri obsluhe a programovaní CNC strojov, automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie, priemyselných zváracích robotoch, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe programovacích a zváracích strojov a zariadení. Môže sa uplatniť v strojárskej výrobe ako technológ prípravy výroby, konštruktér, technický kontrolór, výrobný dispečer, majster a je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.

     

    Mechanik mechatronik (2679 K)

    Absolvent počas štúdia získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky, priemyslenej elektroniky, mechaniky, pneumatiky a hydrauliky. Odbor tvorí spojovací most medzi mechanikou a elektronikou. Po úspešnom ukončení štúdia má kompetencie pre diagnostiku a vyhladávanie príčin porúch automatizovaných zariadení. Absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií. VIAC >>

     

    Mechanik elektrotechnik (2697 K)

    Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Žiak si volí skladbu odborných predmetov s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania v oblasti automatizačnej techniky, informačných technológií alebo spotrebnej elektroniky.