• KRITÉRIÁ
    prijatia na školský rok 2020/2021 na
    nadstavbové štúdium dennou a externou (diaľkovou) formou štúdia
     
     
          Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade, určuje  podmienky prijímacieho konania do prvého ročníka nadstavbovej formy štúdia školského roku 2020/2021.
         
    Termín  prijímacieho konania: 
    1. termín – 26. 06. 2020        
    2. termín – 21. 08. 2020  sa bude konať v prípade nenaplnenia stavu žiakov   
     
     
    Nadstavbové štúdium
    - je organizované dennou formou s dĺžkou štúdia 2 roky v nasledovných odboroch:
     
    Študijné odbory:
    2414 L   strojárstvo
    2675 L   elektrotechnika
    6476 L   technicko-ekonomický pracovník
     
    KRITÉRIA PRE PRIJATIE
    1. Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2020/2021 je riadne zaevidovaná prihláška  na štúdium na sekretariáte riaditeľky Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra.
    2. Uchádzač o štúdium priloží k prihláške na nadstavbové štúdium fotokópie vysvedčení za   1. a 2. ročník a polročný výpis vysvedčenia za 3.ročník.
    3. Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá pre uchádzačov bez prijímacej skúšky.
    4. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa prospechu dosiahnutého v 1. polroku 3. ročníka  školského roka 2019/2020.
    5. V prípade vyššieho počtu záujemcov o štúdium ako je možné prijať, o poradí rozhodne dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia  v SOŠ.
    6. V prípade rovnakého prospechu budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS).
    7. Podmienkou definitívneho prijatia je úspešné ukončenie 3. ročníka zodpovedajúceho učebného odboru záverečnou skúškou v riadnom termíne a zápisom na štúdium v SSOŠ polytechnickej DSA, Nitra.
     
    Externá  forma štúdia
    - sa na tunajšej škole uskutočňuje diaľkovou formou. Je organizovaná raz za štrnásť dní  v rozsahu osem konzultačných hodín s dĺžkou  štúdia 3 roky v nasledovných študijných odboroch:
     
     
    2414 L    strojárstvo
    2675 L    elektrotechnika
    6476 L    technicko-ekonomický pracovník
     
    KRITÉRIA PRE PRIJATIE
    1. Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2020/2021 je riadne zaevidovaná prihláška  na štúdium na sekretariáte riaditeľky Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra.
    2. Uchádzač o štúdium priloží k prihláške na nadstavbové štúdium fotokópie vysvedčení za 1.,  2., 3. ročník a fotokópiu výučného listu, resp. vysvedčenia o záverečnej skúške.
    3. Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá pre uchádzačov bez prijímacej skúšky.
    4. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa prospechu dosiahnutého na konci 3. ročníka  zodpovedajúceho učebného odboru.
    5. V prípade vyššieho počtu záujemcov o štúdium ako je možné prijať, o poradí rozhodne dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia  v SOŠ.
    6. V prípade rovnakého prospechu budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS).
     
     
    Nitra 26. 05. 2020                                                 
     
     
                                                                                                   Ing. Oľga Hodálová
                                                                                                             riaditeľka