Počet návštev: 449815
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú 
ITMS kód projektu: 26110130340    
 
Cieľ projektu:
Inovovaním obsahu, metód a foriem vyučovania na Strednej odbornej škole polytechnickej v Nitre pripravovať úspešných absolventov pre potreby trhu práce.
 
Termín realizácie: od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2013
 
                       
 
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Piatok 18. 1. 2019

Fotogaléria