Počet návštev: 404947
Kritériá
 
pre učebné odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre  školský rok 2018/2019
 
Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA v Nitre v zmysle zákona č. 245/2008   Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje kritéria pre prijatie do  1. ročníka učebného odboru, ktorý si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (ďalej len talentová skúška) žiakov ZŠ pre školský rok 2018/2019 v učebnom odbore:
 
8541 H umelecký kováč a zámočníka
 
Talentová skúška do uvedeného odboru sa uskutoční: 13.04.2018 (piatok)
 
Uchádzači budú prijatí podľa nasledovných kritérií:
 

1. Kreslenie podľa modelu - kreslená štúdia zátišia s použitím ceruzky. max. 20 bodov

2. Práca s materiálom (papier, hlina alebo drôt) – priestorový objekt. max. 20 bodov
 
3. Vlastné domáce práce v rozsahu 3 kusov veľkosti minimálne formátu A4. max. 10 bodov
 
4. Ústny pohovor. max. 10 bodov
 
5. Bodové hodnotenie priemerného prospechu na ZŠ za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka: 
 

Priemer

od

1,00

2,01

2,51

3,01

3,51

do

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Počet bodov za priemerný prospech

10

8

6

4

2

 
 
 
 
 
Podmienky prijatia:
 
1. Žiak môže byť prijatý na štúdium, ak:
  • úspešne vykonal talentové skúšky
  • dosiahol minimálne 30 bodov z celkového počtu 70 bodov podľa kritérií.
 
2. Pri rovnakom počte bodov získaných z talentovej skúšky rozhoduje o poradí lepší priemerný prospech žiaka z 8. ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ.
 
3. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do uvedených odborov si škola vyhradzuje právo tieto odbory neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.
 
4. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade žiaka so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného lekára.
 
5. Pri rovnakom splnení stanovených kritérií bude prednostne prijatý uchádzač so ZPS (ak ZPS nie je v rozpore s požiadavkami zvoleného odboru).
 
V Nitre dňa 17. 1. 2018
 
Ing. Oľga Hodálová
         riaditeľka

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria