Počet návštev: 449657
Štúdium študijných odborov trvá 4 roky a je určené pre chlapcov aj dievčatá. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Na základe jej úspešného zvládnutia je žiakovi udelené maturitné vysvedčenie a výučný list v danom odbore. Podmienkou prijatia na študijné odbory je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok a ukončenie 9. ročníka ZŠ.
 
 
 
 
Absolvent je schopný nastavovať, obsluhovať, kontrolovať a udržiavať obrábacie stroje. Ovláda technologické postupy v strojovom obrábaní kovov. CNC stroje dokáže nastavovať i obsluhovať a pozná základy programovania týchto strojov.
 
 
Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri obsluhe a programovaní CNC strojov, automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie, priemyselných zváracích robotoch, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe programovacích a zváracích strojov a zariadení. Môže sa uplatniť v strojárskej výrobe ako technológ prípravy výroby, konštruktér, technický kontrolór, výrobný dispečer, majster a je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.
 
 
Absolvent počas štúdia získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti elektrotechniky, priemyslenej elektroniky, mechaniky, pneumatiky a hydrauliky. Odbor tvorí spojovací most medzi mechanikou a elektronikou. Po úspešnom ukončení štúdia má kompetencie pre diagnostiku a vyhladávanie príčin porúch automatizovaných zariadení. Absolvent je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií. VIAC >>
 
 
Absolvent je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky. Žiak si volí skladbu odborných predmetov s ohľadom na získanie požadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania v oblasti automatizačnej techniky, informačných technológií alebo spotrebnej elektroniky.

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Piatok 18. 1. 2019

Fotogaléria