Počet návštev: 404941

Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre získala na základe rozhodnutia podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov akreditáciu na vzdelávacie programy:

  • Programovanie obrábacích CNC strojov a zariadení - sústruženie
  • Programovanie obrábacích CNC strojov a zariadení - frézovanie

     

Profil absolventa kurzu:  

Absolvent vzdelávacieho programu pozná základné pojmy pri frézovaní, alebo sústružení vzťahy medzi reznými rýchlosťami, otáčkami a posuvom a ich určovanie pomocou odporúčaných rezných parametrov, vyhľadáva tieto parametre v tabuľkách, katalógoch a elektronických médiách. Ovláda základy súradnicových kartézskych systémov, typy CNC strojov a ich súradných systémov. Vie určiť polohu a súradnice bodov, pozná štruktúru CNC programu, bloku programu a význam jednotlivých častí bloku. Vie stanoviť postup tvorby programu v závislosti od technológie výroby, pozná význam a použitie štandardných programových funkcií podľa normy ISO a špeciálnych funkcií a cyklov v riadiacich systémoch Keller a HEIDENHEIN iTNC 530. Pozná používané nástroje pre sústruženie a ich zoraďovanie. Ovláda bezpečnostné predpisy pri práci na CNC zariadeniach a oboznámi sa s ich údržbou a obsluhou. Vie používať jednotlivé režimy práce s riadiacim systémom. Pozná spôsoby a možnosti upínania obrobkov v stroji., nastavovanie nulového bodu a spôsoby kontroly a merania výrobkov. Vie používať a stanovovať korekcie náradia. Osvojí si postup od určenia technológie podľa výrobného výkresu, cez zostavenie CNC programu až po samotnú výrobu súčiastky.  


Bližšie informácie o rekvalifikačných kurzoch na tel.: 0911 345 215

e-mail: vidernan.j@gmail.com


Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
    Novozámocká 220, 949 05 Nitra
  • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria