Počet návštev: 404923
Kritériá
 
prijatia na školský rok 2017/2018 na  nadstavbové štúdium dennou a externou (diaľkovou) formou štúdia.
 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade, určuje  podmienky prijímacieho konania do prvého ročníka nadstavbovej formy štúdia školského roku 2018/2019.

Termíny  prijímacieho konania: 

 
1. kolo prijímacích skúšok: 22.06.2018
 
2. kolo prijímacích skúšok: 24.08.2018
    (sa bude konať v prípade nenaplnenia počtu žiakov)
 

Nadstavbové štúdium

je organizované dennou formou s dĺžkou štúdia 2 roky v nasledovných odboroch:

 
A) Študijné odbory:
 
2414 L   strojárstvo
2675 L   elektrotechnika
6476 L   technicko-ekonomický pracovník
 
Kritéria na prijatie
 
 1. Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2018/2019 je riadne zaevidovaná prihláška  na štúdium na sekretariáte riaditeľky Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej DSA, Novozámocká 220, Nitra.
 2. Uchádzač o štúdium priloží k prihláške na nadstavbové štúdium fotokópie vysvedčení za 1.a 2. ročník a polročný výpis vysvedčenia za 3.ročník.
 3. Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá pre uchádzačov bez prijímacej skúšky.
 4. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa prospechu dosiahnutého v 1. polroku 3. ročníka  školského roka 2017/2018.
 5. V prípade vyššieho počtu záujemcov o štúdium ako je možné prijať, o poradí rozhodne dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia  v SOŠ.
 6. V prípade rovnakého prospechu budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS).
 1. Podmienkou definitívneho prijatia je úspešné ukončenie 3. ročníka zodpovedajúceho učebného odboru záverečnou skúškou v riadnom termíne a zápisom na štúdium v SSOŠ polytechnickej DSA, Nitra.
 
B) Externá  forma štúdia
 

sa na tunajšej škole uskutočňuje diaľkovou formou. Je organizovaná raz za štrnásť dní  v rozsahu osem konzultačných hodín s dĺžkou  štúdia 3 roky v nasledovných študijných odboroch:

 
2414 L   strojárstvo
2675 L   elektrotechnika
6476 L   technicko-ekonomický pracovník
 
Kritéria na prijatie
 
 1. Podmienkou prijatia na štúdium v školskom roku 2017/2018 je riadne zaevidovaná prihláška  na štúdium na sekretariáte riaditeľky Strednej odbornej školy polytechnickej, Novozámocká 220, Nitra.
 2. Uchádzač o štúdium priloží k prihláške na nadstavbové štúdium fotokópie vysvedčení za 1., 2., 3. ročník a fotokópiu výučného listu, resp. vysvedčenia o záverečnej skúške.
 3. Podľa § 69 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určil kritériá pre uchádzačov bez prijímacej skúšky.
 4. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa prospechu dosiahnutého na konci 3. ročníka  zodpovedajúceho učebného odboru.
 5. V prípade vyššieho počtu záujemcov o štúdium ako je možné prijať, o poradí rozhodne dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia  v SOŠ.
 6. V prípade rovnakého prospechu budú prednostne prijatí uchádzači, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť (ZPS).
 

V Nitre dňa 16. 5. 2018

Ing. Oľga Hodálová          
           riaditeľka                  

                                 

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,
  Novozámocká 220, 949 05 Nitra
 • +421 37 655 0455

Utorok 20. 11. 2018

Fotogaléria